Hankesuunnitelma

Kohteesta Kansalaisen käsikirja
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Hanke on suunniteltava huolellisesti ennen varsinaista toimintaa. Suunnitteluun ja ideointiin kannattaa varata riittävästi aikaa, vaivaa ja varoja.

Hankesuunnitelma on tiivis ja selkeä paperi, joka sisältää kuvauksen hakijasta, hankkeesta ja arvioiduista tuloksista. Sen täytyy vakuuttaa rahoittajat hankkeen hyödyllisyydestä.

Muita hyvin suunnitellun hankkeen ominaisuuksia ovat:

 • hanke perustuu tarpeeseen
 • hankkeen riskit ja resurssit on analysoitu
 • hankkeella on selkeät tavoitteet
 • vaikutus on varmennettavissa
 • kestävyystekijät on otettu huomioon

Hankesuunnitelmaa ei kannata laatia yksin. Suunnitelman laatimisessa on hyvä olla suunnitteluryhmä, joka koostuu hankkeen toteuttamiseen osallistuvista organisaatioista ja henkilöistä. Kun kaikkien ideoita, ajatuksia ja mielipiteitä on kuunneltu jo suunnitteluvaiheessa, ovat kaikki myös sitoutuneempia toteuttamaan hanketta.

Lähde: OK-opintokeskus. Apua hankkeen suunnitteluun. [1] Viitattu 6.10.2010.

Aiheesta muualla: Pohjoisimman Lapin Leader ry. Hankesuunnitelman laatiminen. [2] Viitattu 30.12.2010.
Malli hankesuunnitelman rungosta

Hankkeen nimi lyhyt ja ytimekäs nimi, joka kuvaa hankkeen tavoitteita ja itse toimintaa

Hankkeen tausta ja tarve kuvaus lähtökohdista, josta hanketta lähdetään suunnittelemaan (myös numeroin):

 • miksi hanke käynnistetään?
 • ongelmat ja tarpeet, joiden vuoksi hanketta tarvitaan
 • hankkeen toimintaympäristön kuvaus (riippuen hankkeen luonteesta, esim. toteutusalueen luonnonympäristö, työllisyystilanne, osaaminen, väestön erityispiirteet)
 • aiheeseen liittyvät aiemmat selvitykset ja hankkeet
 • hankkeen nivoutuminen alueen muihin ohjelmiin ja kehittämistyöhön

Kohderyhmät kuvataan kohderyhmät, joita hankkeella aiotaan tavoittaa sekä hyödynsaajat, joita hanke hyödyttää

Tavoitteet kuvataan hankkeen toteuttamisen tarkoitus eli mitä ongelmia hankkeella pyritään ratkaisemaan:

 • määrälliset ja laadulliset tavoitteet
 • mahdolliset osatavoitteet ja tuotokset päätavoitteiden saavuttamiseksi

Hankkeen toteutustapa kuvataan toteutustavat ja tärkeimmät toimintatavat joilla hankkeen tavoitteisiin päästään. Millä keinoilla hankkeen tavoitteet saavutetaan?

Toimenpiteet kuvataan tärkeimmät käytännön toimenpiteet ja laaditaan aikataulutettu työsuunnitelma. Mitä hankkeessa tehdään?

Henkilöstö ja välineet kuvataan käytettävissä olevat voimavarat eli resurssit, jotka ovat välttämättömiä suunniteltujen toimenpiteiden suorittamiseksi. Resursseja hankkeissa ovat mm. henkilöstö-, materiaali-, laite-, tila-, verkosto- ja yhteistyöresurssit.

Kustannukset ja rahoitus mitä hankkeen toteuttaminen maksaa:

 • eritellään mahdollisimman tarkkaan kaikki kulut, joita hankkeen toteuttaminen aiheuttaa

mistä hankkeen rahoitus koostuu:

 • ketkä ovat rahoittajia, paljonko on kunkin rahoittajan osuus eriteltynä kalenterivuosittain ja miten omarahoitus saadaan kasaan (ohjeet rahoittajalta)

Organisaatio kuvataan hankkeen toteuttamisen kannalta keskeiset organisatoriset osat, niiden suhde hankkeesta vastuussa olevaan organisaatioon, osien tehtävät ja vastuut sekä eri osien välinen yhteistyö. Organisaatioon kuuluvat ohjausryhmä, hankkeen hakija- ja toteuttajataho, vaikuttajatahot, hankkeeseen osallistuvat tahot ja rahoittajat sekä mahdolliset työryhmät ja muut vastaavat tahot.

Seuranta ja raportointi

 • raportointikäytäntö: mitä raportoidaan, kenelle ja milloin
 • millaisia riskiä hankkeen onnistumisessa on ja miten ne voidaan ehkäistä
 • miten hankkeen tuloksia ja vaikuttavuutta voidaan arvioida hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen