Kehittämishanke

Kohteesta Kansalaisen käsikirja
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Yleishyödyllinen kehittäminen

Yleishyödyllisenä kehittämishankkeena voidaan tukea seuraavia Kehityksen Arktinen Tuuli-kehittämissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä:

• Maaseudun asukkaiden palveluiden suunnittelua ja kehittämistä

• Kylien kehittämissuunnitelmien laatimista ja toteuttamista

• Kylän tai paikallisyhteisön vetovoimaisuuden ja toiminnallisuuden edistämistä, minkä tarkoituksena on saada alueelle uusia asukkaita.

• Edellä mainitussa toiminnassa tarvittavien valmiuksien hankintaa.

• Maaseudun kulttuuriperinnön säilyttämistä, kehittämistä sekä hyödyntämistä

• Maaseudun ympäristön viihtyvyyden parantamista

• Paikallisten suunnitelmien mukaisten kansainvälisten hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista

• Maaseudun rakennetun ympäristön ja maisemanhoitoa koskevien suunnitelmien laatimista ja toteuttamista

• Muuta edellä mainittuihin tavoitekokonaisuuksiin liittyviin toimenpiteisiin verrattavaa kylän tai sen osan asukkaiden yleistä hyvinvointia palvelevaa toimenpidettä


Tukikelpoisia kustannuksia voivat olla kehittämishankkeen toteuttamisesta aiheutuvat

• palkkauskulut ja palkkiot sivukuluineen

• asiantuntijapalkkiot ja kokouspalkkiot

• ostopalvelut

• vuokrat

• matkakulut

• materiaali- ja muut kustannukset (esim. tiedotuskulut, kopio, puhelin - ja sähkökulut)

• vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävä työ


Tukea ei myönnetä:

• jos hakemus koskee sellaista toimintaa, joka kuuluu julkisyhteisön pakollisen perustehtävän hoitamiseen

• hankkeisiin, jossa saatava hyöty rajoittuisi yhteen tai harvaan ennalta tiedossa olevaan yritykseen tai tällaisten yritysten ryhmään

• jos tuen avulla kehitetään hyödykettä tai palvelua joka on välittömästi tai vähäisin lisätoimin yrityksen, tietyn yritysryhmän tai yksinomaan tietyn toimialan yritystoiminnassa hyödynnettävissä korvauksetta tai käypää korvausta alemmalla hinnalla

• jos kehittämishankkeen pääasiallisena tavoitteena on poistaa yrityksiltä tavanomaisia yrityksen kehittämiseen tai tuotekehitykseen liittyviä kustannuksia

• jos tuen saaja harjoittaa säännöllistä liiketoimintaa, josta se ei peri asiakkaaltaan käypää korvausta ja kehittämishankkeen tarkoituksena on korvata tällaisen toiminnan kustannuksia

• jos tuen saaja on sellainen liiketoimintaa harjoittava julkinen yhteisö, jonka liiketoimintaa ja muuta toimintaa ei ole erotettu

• investointeihin tai muuhun aineellisen tai aineettoman käyttöomaisuuden hankintaan


Enimmäistukitaso on 90 %, loppu tulee olla puhtaasti yksityistä rahoitusta. Yksityisestä rahoituksesta enintään 75 % voidaan korvata vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävällä työllä (talkootyö).


Suora lainaus 19.7.2012 Pohjoisimman Lapin Leader ry:n sivulta yleishyödyllinen kehittäminen [1].