Kunta-kyläyhteistyö

Kohteesta Kansalaisen käsikirja
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kittilän kylien neuvosto

Kittilän kylien neuvoston säännöt


1. Kotipaikka

Kittilän kunta


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Kylien neuvoston tarkoitus on:

 • Pitää yllä kylien yhteistoimintaa
 • Säilyttää ja vaalii kyläkulttuuria
 • Edistää työllisyyttä
 • Edistää hankkeisiin liittyvien eri tahojen yhteistyötä
 • Lisää kylien viihtyvyyttä alueella
 • Järjestää osallistumisen Lapin kylätoimintapäiville
 • Tekee aloitteita ja esityksiä viranomaisille ja päättäjille
 • Tiedottaa kylille erilaisista hankkeista ja tapahtumista

Toimintansa tukemiseksi:

 • Hakee toiminta-avustuksen Kittilän kunnanhallitukselta puhelin- ja postituskuluihin


3. Kylien neuvoston kokouksen osallistujat

Kaikki Kittilän kunnan alueella olevat kylätoimikunnat tai -yhdistykset


4. Kokous

 • Sihteeri lähettää kokouskutsut. Puheenjohtajan kotikylä hoitaa kunnan myöntämästä toiminta-avustuksesta sihteerille postituskulut suoraan ja puhelinkulujen suuruuden hyväksyy kylien neuvoston kevätkokous.
 • Puheenjohtaja ja sihteeri valitaan kahden vuoden välein keväällä. Mikäli puheenjohtaja ja sihteeri eivät ole paikalla kokouksessa, sijaisena toimii asianosaisen kylän puheenjohtaja ja sihteeri.
 • Jokaisella paikalla olevalla kylätoimikunnalla tai -yhdistyksellä on äänestystilanteessa käytössä kaksi ääntä, jotka koostuvat paikalla olevista jäsenistä,
 • Kylien neuvoston puheenjohtaja allekirjoittaa asiapaperit, joista on kokouksen päätös.


5. Kokoukset

Sääntömääräiset kokoukset pidetään keväällä ja syksyllä, ja tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia.


6. Kokousten koollekutsuminen

Kutsu lähetetään seitsemän vuorokautta ennen kokousta kirjeitse jokaisen kylän kylätoimikunnan kyläyhdistyksen puheenjohtajalle.


7. Kokouskutsu

Kokouskutsu noudattaa sisällöltään seuraavanlaista kaavaa:

Kittilän kylien neuvosto

Kokouskutsu pp.kk.vvvv

Kokoiskutsu Kittilän kylien neuvoston kokoukseen

Aika ja paikka:

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta (2), jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

6. Asia

7. Asia

8. Asia

9. X:n kyläesittely

10. Kylien kuulumiset

11. Seuraava kylienneuvoston kokous

12. Muut esille tulevat asiat

13. Kokouksen päättäminen


Aiheesta muualla: Kittilän kunnan kyläsivut www.kittila.fi/kylat [1]. Viitattu 31.1.2011.
Posion kyläneuvosto

Posion kyläneuvoston toimintasääntö

Posion kunnanhallitus on perustanut alaisuuteensa kyläneuvoston ja hyväksynyt sille tämän toimintasäännön.


Toiminnan tarkoitus

Kyläneuvoston tarkoituksena on toimia Posion kunnan ja Posion kylien välisenä yhteistyö- ja kehittämisfoorumina. Kyläneuvoston tavoitteena on edistää Posion kylien elinvoimaisuutta, kylien välistä yhteistyötä ja kylien asukkaiden sekä vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä. Kyläneuvosto toimii Posion kylien edunvalvontaorganisaationa ja yhteistyöelimenä Posion kuntaan ja muihin yhteistyökumppaneihin nähden.


Kyläneuvoston tehtävät

1. Posion kunnan ja Posion kylien välinen säännöllinen yhteydenpito

2. Kylien kehittämishankkeiden koordinointi, ideointi ja suunnittelu

3. Kylätoiminta-avustuksista päättäminen

4. Lausuntojen antaminen kunnan toimintaan ja talouteen liittyvistä keskeisistä suunnitelmista ja asioista

5. Aloitteiden ja esitysten tekeminen kunnanhallitukselle ja muille kunnan toimielimille kyliä koskevissa asioissa

6. Muut erikseen sovittavat tai kunnanhallituksen antamat tehtävät.


Toimikausi

Kunnanhallitus valitsee kyläneuvoston valtuustokaudeksi.


Kokoonpano

Kyläneuvoston kokouksiin osallistuu yksi edustaja kustakin kylästä. Edustaja voi olla kyläyhdistyksen, kylätoimikunnan tai muun kylätoimintaa käytännössä kylässä toteuttavan järjestäytyneen yhdistyksen nimeämä edustaja. Edustajalle valitaan varajäsen. Edustajan nimeämisen ehtona on järjestäytyminen edellä todetulla tavalla sekä kunnanhallituksen hyväksymän kylän hyvinvointi- ja turvallisuuskartoituksen tekeminen.

Kunnanhallitus nimeää kyläneuvostoon oman jäsenensä ja varajäsenen. Lisäksi toimintaryhmä Myötäle ry nimeää kyläneuvostoon oman jäsenen ja hänelle varajäsenen.

Valmistelevana viranhaltijana kyläneuvostossa toimii kunnanjohtaja ja hänen sijaisenaan Posion Kehitysyhtiö Oy:n toimitusjohtaja.

Kyläneuvoston kokouksiin voidaan kutsua tarvittaessa Posion kunnan viranhaltijoita tai luottamushenkilöitä kertomaan ajankohtaisista asioista tai neuvottelemaan kylien asioista. Kyläneuvoston kokouksissa noudatetaan soveltuvin osin Posion kunnan hallintosäännön mukaista kokousmenettelyä.


Kokoukset

Kyläneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Sihteerinä kokouksissa toimii kunnanjohtaja, kokouksista tehdään muistio, joka annetaan kunnanhallitukselle tiedoksi. Kyläneuvosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, asioiden niin vaatiessa tarpeen mukaan useammin. Kokouksen kutsuu koolle kunnanjohtajaa kuultuaan puheenjohtaja, kokoukset pyritään pitämään vuoroperiaatteella Posion kylillä.


Toimintaedellytykset

Kyläneuvostolla on käytössään toimintamääräraha, jonka kunnanhallitus vuosittain vahvistaa käyttösuunnitelman yhteydessä. Kyläneuvoston jäsenille maksetaan kokouksista aiheutuvat matkakorvaukset kunnan palkkiosäännön mukaisesti. Kokouspalkkioita ei makseta.

Lisätiedot: www.posio.fi [2]
Taivalkosken kyläasiain työryhmä

Taivalkosken kunta perusti kyläasiain työryhmän vuonna 2006 (khall 3.7.2006 § 194). Se koostuu kylien ja kunnan edustajista. Kyläasiain työryhmä perustuu siihen ajatuksen, että hyväksyessään talousarvion ja taloussuunnitelman kunnanvaltuusto edellyttää, että aktiivisella yhteistyöllä kylätoimijoiden kanssa mahdollistetaan vakituinen ja vapaa-ajan asuminen kylissä.

Taivalkosken kunta nimeää kunnan edustajat kunnanhallituksen toimikautta vastaavaksi ajaksi sekä jokainen kyläseura/kylätoimikunta nimeää työryhmään edustajansa (yhden) ja tälle varahenkilön.

Työryhmän tehtävänä on lähinnä esitysten tekeminen viranomaisille ja muille mahdollisille tahoille. Toimenpidelistalla ovat mm. seuraavat asiat:

 • laajakaista kaikille
 • haja-asutuksen jätevedet
 • kylien tienpito
 • kulttuuriympäristö
 • kokoontumispaikat


Taivalkosken kylien foorumi järjestetään pari kertaa vuodessa. Foorumi on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille.

Aiheesta muualla: Taivalkosken kyläasiain työryhmä [3]
Tornion kylien neuvosto

Tornion kylien neuvoston tarkoituksena on olla Tornion kylien sekä kylien ja kaupungin välinen yhteistyö- ja kehittämisfoorumi. Kylien neuvosto on kylien yhteistyöelin, joka ajaa kylien tärkeäksi kokemia asioita ja valvoo kylien asukkaiden etuja kuntatasolla. Se välittää tietoa kyliltä ja kylien tarpeista kaupungin virkamiehille, luottamushenkilöille ja päättäjille. Kaupungin edustajat voivat myös välittää tietoa kylille päin kylien neuvoston kautta. Tarkoituksena on saada kylien ääni paremmin kuuluville. Pienten yhdistysten on vaikea vaikuttaa ja toimia yksin, joten kylien yhteistä äänitorvea tarvitaan.

Tornion kylien neuvosto kokoontuu virallisesti neljä kertaa vuodessa ja aina tarpeen vaatiessa myös useammin. Jokaisesta mukana olevasta kyläyhteisöstä on valittu yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen. Edustajat valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenet valitsevat keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Lisäksi valitaan yksi edustaja kaupungin viranhaltijoista. Kylien neuvoston kokouksiin voidaan kutsua tarpeen mukaan ja käsiteltävistä asioista riippuen Tornion kaupungin viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä.

Aiheesta muualla: www.tornio.fi/kylat [4]
Yläkemijoen aluelautakunta

Yläkemijoen aluelautakunta on yksi Rovaniemen kaupungin hallinto-organisaation tilaajalautakunnista ja sille on määritelty oma tehtäväalue. Lautakunta järjestää Yläkemijoen alueen peruspalvelut (perusopetus-, kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja terveyden- huoltopalvelut) ja vastaa lapsiperheiden ja ikäihmisten palveluista sekä alueen elinkeinojen kehittämistoiminnasta. Aluelautakunta saa kaupungilta oman budjetin peruspalvelujen tuottamiseen.

Kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan jäsenet yhdeksän kylän kyläkokousten esityksestä. Jäseniä ei valita poliittisin perustein.

Aluelautakunnan toiminnan tavoitteena on järjestää asukas- ja asiakaslähtöisiä palveluita niin, että asukkaat saisivat tarpeitaan vastaavat peruspalvelut omalta alueeltaan. Aluehallinnon tärkeä tavoite on alusta lähtien ollut, että alueen väestön asiantuntemus ja kaupungin palveluksessa olevien ammattilaisten ja työntekijöiden ammattitaito voidaan monipuolisesti yhdistää ja samalla tuoda päätöksenteko mahdollisimman lähelle asukasta. Aluehallintoa leimaa läheisyysperiaate, monialaisuus, sektorirajojen ylittäminen ja innovatiivisuus palvelujen tuottamisessa ja elinkeinojen kehittämisessä.

Aiheesta muualla: www.ylakemijoki.fi [5]