Kylätapahtumat

Kohteesta Kansalaisen käsikirja
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sivulta löydät tietoa
Arpajaisten järjestämiseen
Järjestyksenvalvontaan
Poliisin lupa tapahtumalle
Kylätapahtumien pelastussuunnitelma


Arpajaiset

Arpajaisia koskevia määräyksiä löytyy ennen kaikkea arpajaislaista [1]. Laissa on säädetty muun muassa:

  • Pääsääntöisesti arpajaisia voi järjestää vain rekisteröity yhdistys tai muu yleishyödyllinen yhteisö, jonka kotipaikka on Suomi.
  • Arpajaiset voi toimeenpanna vain viranomaisten antamalla luvalla, elleivät kyseessä ole pienarpajaiset tai miniatyyriarpajaiset.
  • Arpajaiset toimeenpannaan varojen hankkimiseksi yleishyödyllisen toiminnan edistämiseen.

Poliisin verkkosivuilla [2] on ohjeet tavara-arpajaisluvan hakemiseen sekä lisätietoa pien- ja miniatyyriarpajaisista sekä arpajaisten tilityksestä.
Järjestyksenvalvonta

Yleisötilaisuuksiin ja yleisiin kokouksiin voidaan asettaa järjestyksenvalvoja. Valvojan tehtävänä on ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta sekä estää rikoksia ja onnettomuuksia tilaisuudessa.

Järjestyksenvalvojaksi saadaan asettaa tehtävään suostuva henkilö, jolla on poliisin myöntämä voimassa oleva hyväksyminen järjestyksenvalvojaksi.

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että järjestyksenvalvojaksi voidaan hyväksyä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka on saanut sisäasiainministeriön vahvistaman koulutuksen. Peruskoulutus on pituudeltaan 32 tuntia eli vähintään neljän päivää. Kertauskoulutus kestää puolestaan 8 tuntia.

Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisestä päättää kotikunnan poliisilaitos enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Poliisi antaa järjestyksenvalvojaksi hyväksymälleen henkilölle järjestyksenvalvojakortin. Se on pidettävä mukana tehtävää suoritettaessa ja esitettävä pyydettäessä.

Tilaisuuden laajuus ja luonne huomioon ottaen sekä muusta erityisestä syystä poiketen poliisilaitos voi hyväksyä järjestyksenvalvojaksi henkilön, joka ei ole suorittanut järjestyksenvalvojan peruskoulutusta. Myös hänellä oltava jäljennös päätöksestä, jolla hänet on hyväksytty tehtäväänsä.

Lisätietoa: www.poliisi.fi [3]
Poliisin lupa tapahtumalle

Yleinen kokous

Ulkona yleisellä paikalla järjestettävästä yleisestä kokouksesta on tehtävä suullisesti tai kirjallisesti ilmoitus kokouspaikan poliisille vähintään kuusi tuntia ennen kokouksen alkamista.

Kokoontumislaissa yleisellä kokouksella tarkoitetaan mielenosoitusta tai muuta kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestettyä tilaisuutta, johon muutkin kuin nimenomaisesti kutsutut voivat osallistua tai jota he voivat seurata.

Yleisötilaisuus

Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille. Poikkeuksen muodostavat yleisötilaisuudet, jotka osanottajien vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi, eivät edellytetä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyjä.

Järjestäjän on tehtävä ilmoitus vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista.

Kokoontumislaissa yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, joita ei ole pidettävä yleisinä kokouksina. Jos tilaisuuteen osallistuminen edellyttää kutsua tai määrätyn yhteisön jäsenyyttä, sovelletaan yleisötilaisuutta koskevia säännöksiä, jollei osanottajien lukumäärän, tilaisuuden laadun tai muiden erityisten syiden perusteella tilaisuutta voida pitää yksityisenä.

Lisätietoa: www.poliisi.fi >> Luvat [4]
Kylätapahtumien pelastussuunnitelma

Taatusti turvassa -hanke on yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa laatinut kylätapahtumien pelastussuunnitelman. Kylätapahtumien Suunnitteluvelvoite perustuu valtioneuvoston asetukseen pelastustoimesta (407/2011 3§) ja pelastuslakiin (379/2011 16§ ).

Pelastussuunnitelmaa voi käyttää soveltuvin osin kylätilaisuuden tarpeisiin.

Kylätapahtumien pelastussuunnitelma LATAA DOKUMENTTI