Luokka:Yhdistys työnantajana

Kohteesta Kansalaisen käsikirja
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Rekisteröity yhdistys voi toimia työnantajan siinä missä muutkin oikeustoimikelpoiset yksiköt. Kun yhdistys palkkaa työntekijän on huomioitava, että yhdistyksen tehtävksi tulee työnantajan ja esimiehen velvoitteet. Yhdistyksen hallituksen tulee tehdä kokouksessaan päätös työntekijän palkkaamisesta. Tässä kohdin hallituksen tulee huomioida asiiota, joita työnantajana toimiminen edellyttää.

1) Työntekijällä tulee olla nimetty esimies. Yleensä hallituksen jäsenistä valitaan henkilö hoitamaan esimiehen tehtäviä. Samalla hän toimii yhteyshenkilönä yhdistykseen päin. Esimiehen tulisi olla tietoinen mm. työ- ja palvelusuhteiden määrittelemästä lainsäädännöstä.

2) Työnantaja tehtävänä on luoda työntekijälle työnteon edellytykset. Näitä ovat esim. lainsäädännölliset puitteet, turvallinen työympäristö ja työntekijän tarvitsema apu.

3) Työsopimuksen tekeminen työntekijän kanssa. Työntekiän työt määritellään työsopimuksessa. Työsopimuksessa ei ole kuitenkaan tarpeen näkyä kaikkia työtehtäviä, vaan niistä voidaan laatia erillinen tehtävän- tai toimenkuvaus. Suosituksena on että työsopimus tehdään kirjallisena ennen työsuhteen alkamista. Työsopimuksen sisältöö vaikuttavat mm. työsopimuslain säännökset siitä, mistä asioista ainakin tulee sopia sekä alan työehtosopimuksen vähimmäisehdot, joita epäedullisemmin ei saa sopia. Jos sopimus tehdään määräaikaiseksi, on siihen oltava perustelty syy. Tällaisia ovat mm. työn projektiluonteisuus (työsuhde loppuu kun työ on tehty) ja mm. käytettävissä oleva rahoitus.

4) Työnantajan tulee maksaa palkat, ennakonpidätykset, sosiaaliturvamaksu ja henkilösivukustannukset. Työnantajan on palkan maksamisen yhteydessä annettava työntekijälle laskelma, josta käyvät ilmi palkan suuruus ja sen määräytymisperusteet. Työnantajan tulee antaa palkansaajalle myös vuosittainen tosite palkoista ja ennakonpidätyksistä, pitää palkkakirjanpitoa ja antaa verovirastolle vuosi-ilmoitus. Yhdistyksen on hyvä antaa työntekijän palkanmaksu osaavan henkilön tehtäväksi.

Työntekijän ansiosidonnainen toimeentuloturva koostuu työeläke-, sairaus-, työttömyys-, ryhmähenki- ja työtapaturmavakuutuksesta. Työnantajan on huolehdittava lakisääteisistä työeläke-, sosiaali-, työttömyys-, ryhmähenki- ja tapaturmavakuutusmaksuista. Lisäksi työnantaja on velvollinen pidättämään työntekijän lakisääteiset osuudet hänen veronalaisesta palkastaan. Usein työnantaja ottaa työntekijälleen myös vastuu-ja oikeusturvavakuutuksen. Yhdistyksen kannattaa aina kilpailuttaa vapaaehtoiset vakuutukset.

5) Työntekijälle kertyy työajastaan lomaoikeus. Työnantajan on tunnettava työaikalain säädökset perusteellisesti. Työaikalaissa säädetään muun muassa lepoajoista, työaikakirjanpidosta, ylityötuntien enimmäismääristä sekä lisä-, yli- ja sunnuntaityökorvauksista. Uudessa vuosilomalaissa säädetään esimerkiksi työntekijän lomaoikeudesta, säästövapaasta, loman antamisesta sekä vuosilomapalkasta ja -korvauksesta.

6) Työturvallisuudesta huolehtiminen on työnantajan vastuulla. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Työturvallisuuslaissa säädetään muun muassa toimintatapojen ja töiden vaarojen selvittämisestä ja riskien arvioinnista sekä työkykyä ylläpitävästä toiminnasta.Allaolevissa linkeissä on työntantajalle tarpeellista tietoa:

työsopimuslaki
työehtosopimuslaki
työaikalaki
vuosilomalaki
työntekijän eläkelaki
työntekijän eläkelaki asetus
laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta
asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta
työterveyshuoltolaki
työturvallisuuslaki
työelämän yksityisyyden suojalaki
henkilötietolaki
sähköisen viestinnän tietosuojalaki
yhdenvertaisuuslaki
laki naisten ja miesten tasa-arvosta
laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi
verottajan ohjeita yhdistyksille ja säätiöille


Tässä luokassa ei ole sivuja eikä tiedostoja.