Toimeentulon turvaaminen

Kohteesta Kansalaisen käsikirja
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Tältä sivulta löydät tietoa ja linkkejä arjen toimeentulon turvaamiseen.


Kotitalousvähennys

Kun ostat palveluja kotiin tai vapaa-ajanasunnolle, voit vähentää osan kuluista verotuksessasi kotitalousvähennyksenä. Saat vähennystä tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä sekä kunnossapito- ja perusparannustyöstä. Vuodesta 2009 lähtien vähennyksen piirin kuuluvat myös tietotekniikan asennus- ja neuvontapalvelut.

Kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä on esimerkiksi:

 • siivous, kaupassa käynti, ruoan laitto, nurmikon leikkaus ja lumenluonti
 • lasten tai vanhusten hoitaminen kotona
 • keittiön, kylpyhuoneen tai muiden huoneiden remontointi, rakennusten maalaaminen, parvekelasien asennus, putki- ja sähkötyöt ja lämmitysjärjestelmien uusiminen, parantaminen ja korjaaminen.

Lisätietoa kotitalousvähennykseen oikeuttavasta työstä löytyy Verottajan www-sivuilta [1].

Kuka voi saada kotitalousvähennyksen ja miten?

Kotitalousvähennystä pitää hakea itse. Teetetyt työt ja maksetut työkorvaukset tai palkat ja palkan sivukulut tulee ilmoittaa esitäytetyssä veroilmoituksessa. Verottaja tekee vähennyksen suoraan verosta, ja työn teettäjä saa hyödyn veronpalautuksena. Työn teettäjä voi myös hakea verottajalta etukäteen muutosta ennakonpidätysprosenttiinsa.

Vähennys myönnetään sinä vuonna, jona työkorvaus tai palkka ja palkan sivukulut on maksettu.

Kotitalousvähennystä saa myös töistä, jotka tehdään henkilön tai hänen puolisonsa vanhempien tai isovanhempien kotona tai vapaa-ajanasunnolla. Henkilön on kuitenkin maksettava itse kustannukset, jos hän haluaa vähennyksen omaan verotukseensa. Vanhemmat tai isovanhemmat eivät voi niitä tällöin maksaa.

Kotitalousvähennyksenä voit vähentää 30 % maksamastasi palkasta sekä palkan sivukulut tai 60 % ennakkoperintärekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle maksamastasi työkorvauksesta. Vähennys lasketaan arvonlisäverollisesta hinnasta. Vähennystä saa vain työn osuudesta, ei esimerkiksi materiaaleista.

Lähde: Veronmaksajien keskusliitto. Kotitalousvähennys [2]. Viitattu 18.11.2010

Lisätietoja Verottajalta:

palvelunumero palkan– ja eläkkeensaajalle 010 193 330 www.vero.fi [3]
Omaishoidontuki

Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa.

Omaishoidon tukea haetaan hoidettavana olevan henkilön kotikunnalta.

Omaishoitolain [4](3 §) mukaan kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos:

1.henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa

2.hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla

3.hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia

4.omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää

5.hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva

6.tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.

Muut myöntämisohjeet:

 • omaishoidon tuki myönnetään pääsääntöisesti toistaiseksi
 • omaishoidon tuki myönnetään hakemuksen saapumispäivästä lukien
 • omaishoidon tukea ei myönnetä, jos hoidettava asuu sosiaali- ja terveydenhuollon julkisessa tai yksityisessä toimintayksikössä (palvelutalo, hoivakoti)
 • omaishoitajalle järjestetään tapaturvavakuutuslain mukainen tapaturmavakuutus

Lähde: Finlex. Omaishoitolaki [5]. Viitattu 21.3.2011.

Sosiaali- ja terveysministeriö. Omaishoidon tuki. Opas kuntien päättäjille [6]. Viitattu 19.11.2010.
Palveluseteli

Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien valinnanvapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palvelujen tuottajilta.

Mitä palveluja palvelusetelillä voi hankkia?

Palvelusetelillä voi hankkia sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kunnan tai kuntayhtymän kuuluu järjestää asukkailleen. Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto kunnan tai kuntayhtymän tuottamalle palvelulle.

Kunta tai kuntayhtymä päättää, ottaako se palvelusetelin käyttöön ja mihin palveluihin se antaa setelin. Tarkista, onko palveluseteli käytössä kotikunnassasi.

Kuka voi saada palvelusetelin?

Palveluseteli on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitseville.

Setelin saaminen edellyttää, että kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon edustaja arvioi henkilön palvelun tarpeen. Palvelusetelin saa asuinkunnan terveysasemalta, sosiaalivirastosta ja muista kunnan palveluyksiköistä, jotka myös antavat lisätietoja palvelusetelistä.

Palveluseteli voi olla:

 • kaikille käyttäjille samansuuruinen tai
 • tulosidonnainen eli sen arvo riippuu asiakkaan tuloista.

Säännöllisessä kotipalvelussa ja säännöllisessä kotisairaanhoidossa asiakkaalle annettavan palvelusetelin arvoon vaikuttavat kunnan päättämä palvelusetelin arvo sekä asiakkaan oman kotitalouden koko ja tulot. Tilapäiseen kotipalveluun ja tukipalveluihin sekä tilapäiseen kotisairaanhoitoon annettavan palvelusetelin arvon päättää kunta. Seteli voi olla tasasuuri tai tulosidonnainen.

Mistä palvelun voi hankkia?

Kunta pitää luetteloa hyväksymistään palvelujen tuottajista.

Kuka voi tuottaa palveluja?

Kunta hyväksyy terveyden- ja sosiaalihuollon palvelujen tuottajat, joiden palvelujen ostamiseen palveluseteliä voidaan käyttää.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö. Sosiaali- ja terveyspalvelut. Asiakasmaksut. Palveluseteli [7]. Viitattu 19.11.2010.

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Tukea myönnetään yleensä kuukaudeksi kerrallaan, ja se lasketaan asiakkaan välttämättömien menojen mukaan.

Tukea maksetaan se määrä, jolla asiakkaan tukeen oikeuttavat menot ylittävät hänen tulonsa ja varansa.

Toimeentulotuki muodostuu:

 • perustoimeentulotuesta
 • täydentävästä toimeentulotuesta
 • ehkäisevästä toimeentulotuesta.

Kuka tukea saa?

Toimeentulotukea saa henkilö tai perhe, jonka tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Tukea voidaan myöntää myös omatoimisen suoriutumisen tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Mistä tukea saa?

Toimeentulotukea haetaan kunnan sosiaalitoimistosta. Kiireellisessä tapauksessa tukea voi hakea myös tilapäisen oleskelukunnan sosiaalitoimistosta.

Kuinka nopeasti toimeentulotukipäätöksen saa?

Päätös toimeentulotuesta on saatava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen jättämisestä. Kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä. Hakijan on myös päästävä keskustelemaan henkilökohtaisesti kunnan sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun hän on sitä pyytänyt.

Lisätietoja: Lisää tietoa saa kunnan sosiaalitoimistosta.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriö. Toimeentulo. Toimeentulo on harkinnanvaraista [8]. Viitattu 20.4.2011.

Aiheesta muualla: Virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus. Usein kysyttyä toimeentulosta [9]. Viitattu 20.4.2011.